Start
RODO
O nas
Zespoły
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Regulamin


Aktualność "MIŁOSIERDZIE WZÓR NA SZCZĘŚCIE - KONKURS FOTOGRAFICZNY "
MIŁOSIERDZIE WZÓR NA SZCZĘŚCIE - KONKURS FOTOGRAFICZNY.

Konkurs fotograficzny Caritas Diecezji Płockiej

Miłosierdzie = wzór na szczęście!

Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Potrwa od 08.12.2015 r. – 20.11.2016 r. Zainspirowani tym szczególnie bliskim dla nas przesłaniem ogłaszamy konkurs fotograficzny: Miłosierdzie = wzór na szczęście! dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz świetlic terapeutycznych. Gdy mówimy o miłosierdziu, bierzemy pod uwagę postawę człowieka, która wyraża uczucie tkliwości i serdecznego współczucia a to prowadzi zawsze do gotowości niesienia pomocy. Poprzez konkurs chcemy poznać Wasze szczęście wynikające z niesienia pomocy innym ludziom, bycia dobrym, wartościowym człowiekiem. Być może robicie to nieświadomie…zastanówcie się.  Miłosierdzie nie musi być wielkim wyczynem…czasami wyciągnięcie dłoni to olbrzymi gest wsparcia. Podzielcie się swoim dobrem i szczęściem z innymi, podajcie swój wzór na szczęście i uwiecznijcie go na fotografii. Konkurs umożliwi nam poznanie wielu wspaniałych uczniów, którzy w swojej codzienności wykazują się pomocą i ofiarnością, którzy z wyjątkową miłością i bezinteresownością pomagają i wspierają innych.

Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu amatorsko zrobionych przez Was 3 zdjęć, które dokumentują do wyboru: wasze czynienie dobra, miłosierdzia w codziennym życiu, okazanie wsparcia, pomocy, czegoś co sprawia, że jesteście szczęśliwi w szerokim rozumieniu miłosierdzia jako wasza recepta i wzór na szczęście w życiu. Liczymy, że swoimi dobroczynnymi działaniami zainspirujecie swoich rówieśników. Fotografie muszą być przesłane wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania na stronie internetowej CDP).

Czas trwania konkursu - 01.10.2015 r. do 31.01.2016 r.

Finał konkursu: 8 lutego 2016 r.

Koordynator konkursu: Aneta Bielska 501062020 a.bielska@plock.caritas.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Ks. mgr Szczepan Bugaj

Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej


Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży diecezji płockiej

Miłosierdzie = Wzór na szczęście!

1. Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Płockiej.

2. Cele konkursu:

- zachęcenie dzieci i młodzieży do niesienia pomocy innym,

- poznanie różnorodnych form pomocy charytatywnej,

- podkreślenie znaczenia wolontariatu,

- wskazanie na możliwość uzyskania własnej satysfakcji i szczęścia poprzez niesienie pomocy innym,

- kreowanie u dzieci dobrej postawy uczącej poszanowania dla innych ludzi, ich emocji i uczuć,

- pokazanie dobra i wolontariatu jako wartość, dobrą zabawę i drogę do samorealizacji,

- promowanie pozytywnych działań dzieci i młodzieży jako wzór do naśladowania,

- promocja idei miłosierdzia jako ważnej wartości w życiu każdego człowieka.

3. Temat konkursu: „Miłosierdzie = Wzór na szczęście”

W dzisiejszych czasach wielu ludzi potrzebuje pomocy. Tacy ludzie znajdują się blisko nas, ale czasami nie potrafimy ich zauważyć. Osoby niosące im pomoc czerpią z tego niezwykłą satysfakcję i szczęście.
Największym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest człowiek będący autorytetem dla wielu ludzi na całym świecie - Jan Paweł II. Ojciec Święty okazywał wielki szacunek nie tylko ludziom wielkim, znanym, ale i tym małym i zagubionym w życiu. W kontaktach z innymi kierował się autentyczną miłością, życzliwością i dobrocią. Spotykał się z ludźmi chorymi, ubogimi, bezrobotnymi, spychanymi na margines społeczny.

Pomoc i miłosierdzie jest niezwykłą wartością. Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA. To, zainspirowało nas do ogłoszenia konkursu o tytule:

Miłosierdzie = wzór na szczęście!”. Chcemy poznać czym dla Was jest dobro i miłosierdzie w codziennym życiu. Wielu z Was działa w wolontariacie, bierze udział w akcjach charytatywnych lub bezinteresownie pomaga innym na własną rękę. Miłosierdzie nie musi być wielkim wyczynem…czasami drobny gest staje się olbrzymim wsparciem. Podzielcie się z nami i innymi Waszym dobrem, szczęściem, miłością i ofiarnością. Jaki jest Wasz wzór na szczęście ? Uwiecznijcie go na fotografii (po prostu amatorsko nawet spontanicznie) i pokażcie na zdjęciach co Was uszczęśliwia. Stańcie się wzorem do naśladowania dla Waszych rówieśników, innych uczniów a nawet dla ludzi dorosłych. Może pomagacie koledze w lekcjach? Może robicie zakupy samotnej sąsiadce? A może włączacie się w różne akcje charytatywne? A może …macie własny przepis jak być dobrym człowiekiem? Człowiek, który niesie innym pomoc, nie musi tego robić materialnie, czasami wystarczy ciepłe słowo, które pozwoli dać nadzieję na coś lepszego. Wtedy jedna i druga osoba czerpie z tego niezwykłą radość i szczęście. Warto się tym szczęściem podzielić.

4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, świetlice środowiskowe, terapeutyczne, ośrodki szkolno- wychowawcze oraz warsztaty terapii zajęciowej, koła wolontariackie, koła misyjne, oazy z diecezji płockiej.

Dopuszcza się charakter konkursu indywidualny bądź grupowy. W przypadku zgłoszenia grupowego – uzyskana nagroda przechodzi na własność szkoły, ośrodka lub koła. Indywidualny uczestnik konkursu uzyskuje nagrodę dla siebie.

5. Uczestnik/grupa uczestników konkursu przesyła 3 fotografie zgodnie z tematem konkursowym opisanym w punkcie 3, przedstawiające ten sam temat lub trzy fotografie niezależne od siebie zawierające Wasz wzór na szczęście.

6. Zasady ogólne:

- Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne amatorskie będące oryginałami, których szeroko rozumiana tematyka miłosierdzia wiąże się z tytułem konkursu.

- Nadesłane prace należy opisać i ponumerować. ( imię i nazwisko ucznia biorącego w konkursie, nazwę szkoły z pełnym adresem, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela koordynującego prace konkursowe oraz numer kontaktowy do nauczyciela.)

- Autorzy prac nadsyłają również oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wypełnioną kartę zgłoszeniową do konkursu w której znajduje się opis zdjęć - zgodny z załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

- Przesłane prace nie będą zwracane.

- Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową.

7. Zasady szczegółowe:

- Format zdjęcia to minimum 15x21.

- Technika zdjęć oraz ich kolor są dowolne – jednak decydująco będzie brana pod uwagę „zawartość” zdjęcia i jego przesłanie…jako „wzór na szczęście”.

- Opis zdjęcia następuje w karcie zgłoszeniowej. Należy krótko opisać historię zdjęcia, w jakich okolicznościach zostało zrobione, co lub kogo przedstawia, dlaczego jest wzorem na szczęście ? 

- Do oceny złożonych prac zostanie powołane przez organizatora Jury. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W każdej z powyższych kategorii najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani cennymi nagrodami, przewidujemy także po dwa wyróżnienia.

8. Terminy i nagrody :

- Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub przesłać do dnia 31.01.2016 r. na adres: Caritas Diecezji Płockiej ul. Sienkiewicza 34 09-400 Płock z dopiskiem „konkurs fotograficzny”.

- Okres trwania konkursu : 01.10.2015 r.-31.01.2016 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu: 8 lutego 2016 r.

- Nagrody w konkursie: cyfrowe aparaty fotograficzne, tablety, czytniki e-book i niespodzianki.

9. Ogłoszenie wyników.

-Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i FP na facebooku Organizatora.

-Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub mailową.

-Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

8. Postanowienia końcowe.

-Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.

-Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, Szkoła, klasa) zostaną opublikowane na stronie internetowej i FP facebooka.

-Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.

-Organizator zastrzega sobie prawo:

a) do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

b) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie lub rozstrzygnięcie konkursu.

- Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej oraz Fun Pagu Caritas Diecezji Płockiej.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Miłosierdzie = wzór na szczęście!

I. Informacja o autorze

Imię i nazwisko: ......................................................................................

Szkoła i klasa: ........................................................................................

Imię i nazwisko, tel. kontaktowy nauczyciela będącego opiekunem konkursu………………………………………………………………………

II. Prace zgłaszane do konkursu ( 3 zdjęcia):

Tytuł

Miejsce wykonania

Data wykonania

Opis

Tytuł

Miejsce wykonania

Data wykonania

Opis

Tytuł

Miejsce wykonania

Data wykonania

Opis

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych fotografii do konkursu Miłosierdzie=wzór na szczęście!. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych jako uczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Zapewniam, iż osoby znajdujące się na moich fotografiach zezwoliły na upublicznienie swojego wizerunku.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu i wyrażam zgodę na warunki w nim zawarte.

……………………………………………..

(czytelny podpis uczestnika i rodzica uczestnika)DATA PUBLIKACJI: 2015-09-04 » Pozostałe aktualności
Galeria aktualności
Kategorie
»
Caritas Diecezji Płockiej
ul. Sienkiewicza 34
09-400 Płock

E-mail: plock@caritas.pl
Tel: 24/267 82 40 - Fax: 24/267 82 44
Konto bankowe PLN:
42 1020 3974 0000 5302 0002 4521
Projekt i wykonanie BerMar multimedia