RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informujemy:

 

1.    Administratorem twoich danych osobowych jest Caritas Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku, przy ul. Sienkiewicza 34, numer telefonu 24 267 82 40, fax. 24 267 82 44, adres e-mail: sekretariat@plock.caritas.pl ;

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest pod numerem telefonu 24 268 67 21, 24 267 82 40, adres e-mail: iod@plock.caritas.pl oraz w siedzibie Administratora Danych (adres jak wyżej);

3.        Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych  oraz zadań powierzonych, wynikających z przepisów prawa;

4.   Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) – ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa wynikających z zadań statutowych;

5.    Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: pracownicy Caritas Diecezji Płockiej na podstawie otrzymanych upoważnień oraz złożeniu stosownych oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami ochrony danych osobowych, celem realizacji obowiązków służbowych,  oraz podmioty uprawnione na podstawie innych przepisów prawa;

6.        Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej;

7.        Masz prawo do:

·    żądania od Nas  dostępu do Twoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

·     w każdym wypadku masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas twoich danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.    Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych  Caritas jest obowiązkowe jeżeli wynika to z przepisów prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy;