Start
RODO
O nas
Zespoły
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Działalność lecznicza


Informacje o Placówce
Hospicjum Stacjonarne
Sienkiewicza 54
09-400 Płock

Kontakt:
Email: hospicjum@plock.caritas.pl
godziny otwarcia: 6.00 - 6.00
telefon: 24 266-39-03, 799 041 098
         

Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:
celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady i wykonania oraz promocja zdrowia.

Zadaniem podmiotu leczniczego jest: udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne obejmujących swym zakresem:                                                           - pielęgnację, rehabilitację pacjentów wymagających hospitalizacji, oraz zapewnienie im produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienie, odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
- sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w  stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów. Świadczenia te oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze mogą być udzielane także/wyłącznie w warunkach domowych.

Odpłatność za dokumentację medyczną w Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej w Płocku, ul. Sienkiewicza 54.

Podstawa wyliczenia.

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.03.2018 r. - 31.05.2018 r.
1 strona wyciągu albo odpisu
1 strona kopii albo wydruku
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

IV kwartał 2017 r.
4516,69 zł


9,03 zł 0,32 zł 1,81 zł

 

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318 j.t.

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta.
Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta prze okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do przechowywania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych(dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 853 oraz z  2012 r. poz. 951) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny, liczony od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta, wynosi 50 zł/ dobę.

Opłata o której mowa  powyżej pobierana jest od osób lub instytucji uprawnionych do przechowywania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, pod warunkiem że przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Opłata za przechowywanie zwłok regulowana jest w firmie świadczącej usługę przechowywania zwłok.


Nasze placówki
Caritas Diecezji Płockiej
ul. Sienkiewicza 34
09-400 Płock

E-mail: sekretariat@plock.caritas.pl
Tel: 24/267 82 40 - Fax: 24/267 82 44
Konto bankowe PLN:
42 1020 3974 0000 5302 0002 4521
Projekt i wykonanie BerMar multimedia