Start
RODO
Zespoły
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Działalność lecznicza


Statut
Strona główna  >   O nas  >   Statut

STATUT

CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ

Miłosierdzie stanowi szczególny przymiot Boga,

objawiony światu najpełniej w Jezusie Chrystusie.

Bogaty w miłosierdzie Ojciec posłał na świat swojego Syna,

który nie tylko daje świadectwo miłosierdziu Bożemu,

lecz równocześnie odsłania istotę samego miłosierdzia.

Zgodnie z poleceniem Chrystusa miłosierdzie jest istotnym wymiarem misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Caritas Diecezji Płockiej, zwana dalej Caritas, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego (Kodeks Prawa Kanonicznego, w szczególności kanony 114-116, i Dekret Biskupa Płockiego z dnia 9 września 1990 r.) oraz stosownych przepisów prawa państwowego (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1169 z późn.zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

2. Caritas jest instytucją, która organizuje i koordynuje działalność charytatywną i opiekuńczą w Diecezji Płockiej.

§ 2

1. Siedzibą Caritas jest miasto Płock.

2. Terenem działania Caritas jest Diecezja Płocka.

3. Dla realizacji celów statutowych Caritas może tworzyć na terenie Diecezji Płockiej jednostki organizacyjne, służące realizacji jej celów statutowych, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kościelnego i państwowego.

Rozdział II

CELE I ZADANIA

§ 3

1. Celem Caritas Diecezji Płockiej jest instytucjonalna działalność charytatywna, szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, kierowanie i koordynowanie całej działalności charytatywnej na terenie diecezji płockiej, a także praca wychowawcza i animacyjna na polu charytatywnym, zgodnie z charakterem instytucji kościelnej.

2. Caritas może prowadzić działalność w sferze zadań publicznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

§ 4

1. Cele statutowe Caritas mogą być realizowane jako odpłatna albo nieodpłatna działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Zakres pro­wadzonej działalności odpłatnej lub nieodpłatnej jest określony w drodze wewnętrznego aktu prawnego, jakim jest decyzja Dyrektora Caritas.

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Caritas Diecezji Płockiej, służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 5

1. Do zadań Caritas, jako kościelnej osoby prawnej, należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością charytatywną na terenie Diecezji Płockiej;

2) opracowywanie i koordynowanie programów działalności charytatywnej i opiekuńczej

w Diecezji w świetle wskazań Biskupa Płockiego, aktualnej sytuacji Kościoła i ludzkich potrzeb;

3) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej w Diecezji przez:

a) wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej,

b) pomoc dzieciom i uczącej się młodzieży,

c) ochronę macierzyństwa,

d) organizowanie kolonii, obozów, wyjazdów wypoczynkowo-religijnych,

e) inicjowanie i prowadzenie akcji okolicznościowych,

f) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

g) tworzenie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych oraz innych właściwych dla realizacji celów Caritas,

h) doraźną pomoc osobom potrzebującym,

i) propagowanie wolontariatu oraz kształcenie pracowników i działaczy charytatywnych;

4) pomoc społeczna, w tym wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

5) prowadzenie działalności humanitarnej i społecznie użytecznej, respektującej nienaruszalną godność osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga;

6) prowadzenie działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, opieki, oświaty, wychowania i edukacji, kultury i sztuki;

7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

8) ochrona wolności i praw człowieka;

9) przeciwdziałanie patologiom społecznym;

10) podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

11) wykonywanie działalności leczniczej, odpłatnej i nieodpłatnej, polegającej w szczególności na:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeniach zdrowotnych,

b) ambulatoryjnych świadczeniach zdrowotnych;

12) tworzenie własnych struktur i jednostek organizacyjnych w diecezji, dekanatach, parafiach i innych środowiskach;

13) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością wszystkich jednostek, pozostających w strukturach Caritas Diecezji Płockiej;

14) współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami charytatywnymi i pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, charytatywną bądź opiekuńczą.

§ 6

1. Zadania określone w § 5 Caritas realizuje w szczególności przez:

1) organizowanie i prowadzenie, odpłatnie i nieodpłatnie, placówek charytatywno- opiekuńczych, oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych, właściwych dla realizacji zadań statutowych Caritas przeznaczonych dla: chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, niedostosowanych społecznie, dzieci i młodzieży oraz innych osób potrzebujących pomocy i wsparcia;

2) tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów i poradni;

3) prowadzenie placówek opieki zamkniętej i otwartej, w tym: domów dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, domów dla bezdomnych, kuchni i stołówek dla ubogich;

4) organizowanie stałej i doraźnej pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi epidemiami, ofiarom wojen, osobom starszym, chorym, niedostosowanym społecznie i wszystkim pozostałym potrzebującym pomocy;

5) aranżowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;

6) systematyczne kształcenie i formowanie właściwych postaw pracowników i wolontariuszy;

7) organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i szkoleń;

8) kultywowanie tradycji charytatywnej przez uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach takich jak: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i inne;

9) wspieranie i promowanie różnych form wolontariatu, współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas i Szkolnymi Kołami Caritas;

10) pozyskiwanie środków i dóbr na prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej, wychowawczej, pomocowej i innej określonej statutem w formie organizowanych zbiórek, kwest, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym a także pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje i subwencje;

11) udział w lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach wynikających z celów statutowych Caritas.

§ 7

1. Caritas, w zakresie realizacji swoich zadań statutowych, współpracuje w szczególności z:

1) Caritas Polska oraz Caritas innych Diecezji i Caritas innych krajów w zakresie koordynacji działań charytatywnych;

2) organami administracji państwowej i samorządowej;

3) innymi organizacjami społecznymi, w tym stowarzyszeniami i fundacjami realizującymi działalność charytatywną, opiekuńczą i leczniczą oraz wspierającymi wolontariat instytucjami Kościoła Katolickiego;

5) organizacjami charytatywnymi Kościoła Katolickiego i innych wyznań w kraju i zagranicą oraz organizacjami państwowymi i społecznymi przy zachowaniu własnej tożsamości;

6) Parafialnymi Zespołami Caritas i Szkolnymi Kołami Caritas;

7) innymi jednostkami wspomagającymi działalność dobroczynną.

Rozdział III

WŁADZA NADRZĘDNA

§ 8

1. Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup Płocki, który:

1) powołuje i rozwiązuje oraz dokonuje zmian w strukturze Caritas;

2) nadaje Statut Caritas i dokonuje w nim zmian;

3) mianuje i odwołuje Dyrektora i jeśli jest potrzeba Zastępcę Dyrektora i Sekretarza;

4) powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą;

5) wydaje polecenia w istotnych sprawach Caritas;

6) przyjmuje zatwierdzone, roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Caritas;

7) decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku jej rozwiązania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

Rozdział IV

ZARZĄD CARITAS

§ 9

1. Biskup Płocki powołuje Zarząd Caritas.

2. W skład Zarządu Caritas wchodzi: Dyrektor, a w przypadku, gdy skład jest dwu lub trzyosobowy

– dodatkowo: Zastępca Dyrektora oraz Sekretarz- wszyscy mianowani przez Biskupa Płockiego.

3. Zarząd powoływany jest na pięcioletnią kadencję i w każdym czasie może być odwołany.

Kadencja Zarządu przedłuża się automatycznie na kolejną pięcioletnią kadencję w przypadku braku odwołania po upływie poprzedniej.

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa karno-skarbowe.

§ 10

1. Do zadań Zarządu Caritas należy w szczególności:

1) organizowanie, przewidzianych Statutem, działań Caritas, w tym poprzez uchwalanie uchwał;

2) opracowywanie programów pracy Caritas;

3) uchwalanie budżetu, przygotowanie i zatwierdzanie sprawozdań i bilansów;

4) gospodarowanie funduszami i majątkiem Caritas;

5) organizowanie systematycznych zebrań w celu omówienia spraw bieżących;

6) przygotowanie programów rocznej działalności Caritas.

§ 11

Organem zarządzającym Caritas jest Dyrektor.

§ 12

1. Do zadań i uprawnień Dyrektora Caritas należy:

1) przewodniczenie Zarządowi Caritas;

2) kierowanie działalnością Caritas;

3) jednoosobowe reprezentowanie Caritas i występowanie w jej imieniu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;

4) podpisywanie aktów prawnych i składanie oświadczeń woli w imieniu Caritas;

5) podejmowanie decyzji, w sprawach bieżących, w imieniu Caritas;

6) powoływanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Caritas za zgodą biskupa płockiego;

7) kontrola i nadzorowanie podległych jednostek organizacyjnych Caritas;

8) zatwierdzanie jednostkowych sprawozdań finansowych podległych Zarządowi samobilansujących jednostek organizacyjnych;

9) wyrażanie zgody na podjęcie przez terenowe jednostki organizacyjne samodzielnej działalności gospodarczej;

10) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Caritas;

11) przedstawianie Biskupowi Płockiemu kandydatury Zastępcy Dyrektora;

12) informowanie Biskupa Płockiego o bieżącej działalności Caritas;

13) delegowanie Zastępcy Dyrektora lub Sekretarza do reprezentowania Caritas;

14) zarządzanie majątkiem Caritas w granicach określonych stosownymi przepisami, niniejszym Statutem oraz dostępnym budżetem, przy czym alienacja majątku Caritas przekraczająca 100000 euro oraz czynności, wskutek których majątek Caritas może znaleźć się w gorszej sytuacji (KPK, kan. 1295), wymaga – zgodnie z kan. 1291 i 1292 KPK – zgody Biskupa Płockiego, wyrażonej w formie pisemnej, a gdy przekracza równowartość 1000000 euro – również pisemnej zgody Stolicy Apostolskiej.

2. W zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. 14 nie stosuje się pkt. 20 lit. a Instrukcji o zarządzaniu kościelnymi dobrami doczesnymi Diecezji Płockiej przyjętej na XLIII Synod Diecezji Płockiej.

§ 13

1. Do zadań i uprawnień Zastępcy Dyrektora Caritas należy w szczególności:

1) wspieranie Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych;

2) zastępowanie Dyrektora, podczas jego nieobecności, w sprawach bieżących;

3) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

2. Szczegółowy zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.

§ 14

1. Do zadań i uprawnień Sekretarza Caritas należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora;

2) przygotowanie zebrań Zarządu;

3) protokołowanie posiedzeń Zarządu i innych zebrań z udziałem Zarządu;

4) czuwanie nad realizacją wniosków podjętych przez Zarząd;

5) zarządzanie i prowadzenie biura.

2. Szczegółowy zakres obowiązków Sekretarza określa Dyrektor.

§ 15

1. Zaciągnięcie zobowiązania majątkowego, którego wartość przekracza 100000 euro, z zastrzeżeniem kan. 1291 – 1295 KPK, wymaga zgody Biskupa Płockiego, wyrażonej w formie pisemnej, a gdy przekracza równowartość 1000000 euro – również pisemnej zgody Stolicy Apostolskiej.

2. W zakresie wskazanym w ust. 1 nie stosuje się pkt. 20 lit. a Instrukcji o Zarządzaniu Kościelnymi Dobrami Doczesnymi Diecezji Płockiej przyjętej na XLIII Synodzie Diecezji Płockiej.

Rozdział V

KOMISJA NADZORCZA

§ 16

1. Biskup Płocki powołuje Komisję Nadzorczą.

2. Komisja Nadzorcza jest organem kolegialnym i składa się z trzech osób, mianowanych przez Biskupa Płockiego na pięcioletnią kadencję. Członkowie Komisji Nadzorczej mogą być w każdym czasie, odwołani.

3. Spośród osób powołanych do Komisji Nadzorczej Biskup Płocki wyznacza jej przewodniczącego.

4. Komisja Nadzorcza jest niezależna od Zarządu Caritas w zakresie kontroli wewnętrznej.

5. Członkiem Komisji Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo karno - skarbowe.

6. Członkowie Komisji Nadzorczej mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji w organie kontroli Caritas, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż jedno przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 17

1. Zadaniem Komisji Nadzorczej jest w szczególności:

1) ocena i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu Caritas za rok ubiegły;

2) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Caritas za rok ubiegły;

3) przedstawienie oceny wraz z wnioskami z dokonanej kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej do aprobaty Biskupa Płockiego w terminie do ostatniego dnia miesiąca kwietnia każdego roku;

4) wnioskowanie do Biskupa Płockiego o dokonanie audytu.

Rozdział VI

RADA CARITAS

§ 18

1. Dyrektor Caritas może powołać Radę Caritas.

2. Rada Caritas jest organem doradczym Dyrektora i składa się z dwóch do pięciu osób.

3. Dyrektor Caritas wyznacza przewodniczącego Rady.

4. Rada wybiera spośród swoich członków Sekretarza.

5. W posiedzeniu Rady Caritas, na zaproszenie Dyrektora, mogą brać udział biegli lub eksperci.

6. Dyrektor Caritas wyznacza terminy spotkań Rady.

7. Obowiązkiem Rady Caritas jest opiniowanie bieżących programów działania i programów budżetowych Caritas.

8. Członkowie Rady Caritas mają prawo przedstawiania sugestii i propozycji dotyczących przyszłych działań Caritas.

Rozdział VII

PRACOWNICY CARITAS

§ 19

1.Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę realizowania działalności Caritas; okoliczności te bierze się pod uwagę przy zatrudnianiu pracowników.

2. Pracownicy Caritas uczestniczą w misji charytatywnej Kościoła rzymskokatolickiego poprzez swą pracę i postawę, opartą na etosie miłości i wartościach chrześcijańskich.

3. Pracownicy spełniają wymogi stawiane osobom zatrudnionym w instytucjach i organizacjach kościelnych Kościoła rzymskokatolickiego, a w swojej pracy mają obowiązek stosować się do odpowiednich im przepisów prawa kanonicznego.

4. Pracownicy Caritas mają prawo i obowiązek do doskonalenia zawodowego.

§ 20

1. Caritas może zatrudniać pracowników oraz korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

2. Caritas może powierzać wykonanie określonych prac i zadań w drodze umów cywilno-prawnych.

Rozdział VIII

STRUKTURA ORGANIZACYJNA CARITAS

§ 21

1. Caritas prowadzi jednostki organizacyjne, tworzone zgodnie z celami realizowanymi przez Caritas.

2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas są w szczególności:

1) niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;

2) warsztaty terapii zajęciowej;

3) stacje opieki centra pielęgniarstwa rodzinnego;

4) środowiskowe domy samopomocy;

5) hospicja;

6) domy dziennego pobytu;

7) domy dla bezdomnych;

8) kuchnie i stołówki;

9) sklepy z dewocjonaliami;

10) ośrodki charytatywno-szkoleniowe.

§ 22

Dyrektor Caritas może, w miarę potrzeb, tworzyć inne, nie wymienione w paragrafie 21 ust.2 jednostki organizacyjne i mianować ich kierowników.

§ 23

Terenowe jednostki działają na podstawie statutu/regulaminu nadanego im przez Dyrektora Caritas.

§ 24

1. Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne Caritas, w zakresie realizacji zadań, podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Caritas.

2. Dyrektor Caritas sprawuje bieżącą kontrolę i nadzór nad wszystkimi terenowymi jednostkami organizacyjnymi.

3. Terenowe jednostki organizacyjne Caritas mają prawo korzystania z informacyjnej, szkoleniowej, rzeczowej, a także - w ramach możliwości budżetowych- finansowej pomocy Caritas.

§ 25

1. Na podstawie odrębnych porozumień Caritas współpracuje z Parafialnymi Zespołami Caritas, które mogą powstawać przy parafiach.

1) Parafialny Zespół Caritas powołuje proboszcz parafii,

2) Parafialne Zespoły Caritas mają prawo korzystania z informacyjnej, szkoleniowej, rzeczowej, a także - w ramach możliwości budżetowych- finansowej pomocy Caritas;

3) Parafialne Zespoły Caritas nie posiadają osobowości prawnej, należą do struktur parafii i działają na podstawie Instrukcji o Parafialnych Zespołach Caritas w porozumieniu z proboszczem parafii;

4) Caritas nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Parafialnych Zespołów Caritas.

2. Na podstawie odrębnych porozumień Caritas współpracuje ze Szkolnymi Kołami Caritas.

1) Szkolne Koło Caritas, zwane dalej Kołem, jest organizacją powołaną przez dyrektora Caritas na wniosek dyrektora Szkoły, który nadzoruje Jego działalność;

2) Koło włącza się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas;
3) podstawą prawną działania Koła jest art. 56 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572);

4) w podejmowanych działaniach Koło stosuje się do uregulowań zawartych w statucie szkoły i Regulaminie Szkolnego Koła Caritas;

5) siedzibą Koła jest siedziba właściwej szkoły;

6) Koło kieruje się tą samą motywacją co Caritas oraz Parafialne Zespoły Caritas i współpracuje znimi wrealizacji swoich celów;

7) Caritas nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Szkolnych Kół Caritas.

Rozdział IX

ŚRODKI MATERIALNE CARITAS

§ 26

1. Caritas ma prawo nabywania oraz zbywania praw majątkowych, a także użytkowania i zarządzania majątkiem znajdującym się w jej posiadaniu.

2. Caritas ma prawo do występowania przed organami administracji publicznej, w tym rządowej i samorządowej, a także sądami i trybunałami oraz wobec osób trzecich dla obrony i reprezentacji swoich praw majątkowych.

3. Caritas ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środków materialnych na cele statutowe. Działalność gospodarcza może być prowadzona w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych za pośrednictwem jednostek wyodrębnionych organizacyjnie, a cały uzyskiwany dochód winien być przeznaczony na cele statutowe.

§ 27

1. Środki na prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej realizowanej przez Caritas pochodzą w szczególności z:

1) ofiar pieniężnych pochodzących od wiernych;

2) ofiar w naturze pochodzących od wiernych;

3) darowizn otrzymanych na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą;

4) spadków, zapisów oraz darowizn od osób prywatnych oraz instytucji i osób prawnych, tak polskich jak i zagranicznych;

5) zbiórek pieniężnych i rzeczowych;

6) dochodów z imprez, koncertów i aukcji;

7) majątku ruchomego i nieruchomego Caritas oraz z obrotu tym majątkiem z zachowaniem przepisu kan.1292 KPK;

8) odpłatności za usługi świadczone w ramach własnej działalności;

9) dotacji i subwencji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji państwowych i samorządowych;

10) innych, nie wymienionych źródeł.

§ 28

W zakresie prowadzonej działalności charytatywno- opiekuńczej, finansowanej ze środków własnych, Caritas podlega nadzorowi i kontroli wewnętrznej realizowanej przez Komisję Nadzorczą.

§ 29

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisami Kan. 1267 § 3 KPK, oraz przestrzega przepisów prawa polskiego i kanonicznego, w szczególności zaś kanonów: 1282, 1284 §1 i 1290 KPK.

§ 30

1. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej dla powiększenia środków materialnych na realizację celów i zadań Caritas.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona za pośrednictwem wyodrębnionych organizacyjnie jednostek wyłącznie z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na cele statutowe.

§ 31

W razie likwidacji Caritas jej majątek- uwzględniając wolę ofiarodawców- przechodzi na własność Diecezji Płockiej.

§ 32

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział X

SYMBOLE I PIECZĘCIE

§ 33

1. Caritas używa prawnie zastrzeżonej nazwy „Caritas Diecezji Płockiej” (w skrócie Caritas).

2. Logo Caritas: równoramienny krzyż, uzupełniony potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz napisu CARITAS stylizowanego na symbol serca, znajdującego się w centralnej części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się umieszczony centralnie napis.

3. Caritas używa pieczęci podłużnej i okrągłej. Pieczęć podłużna zawiera: nazwę statutową oraz zapis siedziby i jej adresu. Pieczęć okrągła zawiera: w środku symbol Caritas oraz napis w otoku:

Caritas Diecezji Płockiej.

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu 25 marca 2016 r.

2. Z chwilą wejścia niniejszego Statutu traci moc obowiązującą Statut przyjęty przez XLIII Synod Diecezji Płockiej, zatwierdzony w dniu 05 grudnia 2015 r.

Zatwierdzam do powszechnego stosowania:

BISKUP PŁOCKI

PIOTR LIBERA


Informacje
Caritas Diecezji Płockiej
ul. Sienkiewicza 34
09-400 Płock

E-mail: sekretariat@plock.caritas.pl
Tel: 24/267 82 40 - Fax: 24/267 82 44
Konto bankowe PLN:
42 1020 3974 0000 5302 0002 4521
Projekt i wykonanie BerMar multimedia