Start
RODO
Zespoły
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Działalność lecznicza


Dokument Erekcyjny
Strona główna  >   O nas  >   Dokument Erekcyjny
1932 rok

Płock, dnia 1 stycznia 1932 roku.
Niniejszym dekretem instytucję, pod nazwą "Katolickie Towarzystwo Dobroczynności Diecezj płockiej - "Caritas"" na mocy kanonów 100 art.1,687 i 1689 art. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. XVI i XXIV Konkordatu eryguję jako osobę prawną sościelną, nadając jej równocześnie wszelkie prawa i przywileje, jakie tego rodzaju osobom prawnym kościelnym przysługują.
Dan w Płocku dnia 1 stycznia 1932 roku.
+ Antoni Juljan, arcybiskup syljeński, biskup płocki

Do zarządu Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Płocku
Stosownie do uchwały walnego zebrania, oraz §§ 13 i 14 Statutu, niniejszym przyjmuję protektorat nad Katolickiem Towarzystwem Dobroczynności Diecezji Płockiej "Caritas".
Dan w Płocku, dnia 1 stycznia 1932 roku.
+ Antoni Juljan, arcybiskup syljeński, biskup płocki

Ze sprawozdania Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności "Caritas" z dnia 30 września 1932 roku:
"(...) Wybrani członkowie Rady i zastępcy na posiedzeniu odbytem według Ustawy powołali do Zarządu: ks. Biskupa Wetmańskiego (na prezesa), ks. Prał. Figielskiego (vice-prezesa), p. Mochowskiego (skarbnika), ks. Dulczewskiego (sekretarza) i p. Żółtowskiego (gospodarza Domów i zast. Skarbnika).
Do Komisji Rewizyjnej powołano ks. Prał. Modzelewskiego, p. Borszewskiego i p. Swieżyńskiego (...)".


1990 rok

Płock, dn. 25.09.1990 r.
Urząd Rady Ministrów; Biuro ds. Wyznań; Warszawa
Niniejszym informuję, że w dniu 9 września 1990 r., zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego /Dz.U.29/ reaktywowałem Caritas Diecezji Płockiej z Siedzibą przy ulicy Tumskiej 3.
Terenem jej działania jest Diecezja Płocka.
+ Zygmunt Kamiński, Biskup Płocki

Warszawa, dn. 20.12.1993 r.
Biuro do Spraw Wyznań Urzędu Rady Ministrów potwierdza odbiór powiadomienia, o utworzeniu w Rzeczypospolitej Polskiej, Caritas Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku, przy ul. Tumskiej 3.

Powiadomienie z dnia 25 września 1990 r. złożone zostało zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 29, poz 154 z późn.zm.). Potwierdzenie niniejsze, zgodnie z art. 13 ust. 5 cyt. Wyżej ustawy, stanowi dowód uzyskania osobowości prawnej przez Caritas Diecezji Płockiej.

Z upoważnienia Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów
Dyrektor Zespołu Prawnego Mgr Bogusław Skręta
Informacje
Caritas Diecezji Płockiej
ul. Sienkiewicza 34
09-400 Płock

E-mail: sekretariat@plock.caritas.pl
Tel: 24/267 82 40 - Fax: 24/267 82 44
Konto bankowe PLN:
42 1020 3974 0000 5302 0002 4521
Projekt i wykonanie BerMar multimedia