Start
RODO
O nas
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Działalność lecznicza


Szkolne Koło Caritas
Strona główna  >   Zespoły  >   Szkolne Koło Caritas

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

W celu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb dzieci i młodzieży oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia Caritas Diecezji Płockiej (zwana w dalszej części Regulaminu: Caritas), na wniosek Szkoły powołuje Szkolne Koło Caritas (zwane w dalszej części Regulaminu: Kołem).


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawą prawną powołania Koła są:
 1. § 25 pkt 2 Statutu Caritas Diecezji Płockiej;
 2. art.56 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku nr 256 poz. 2572).
2. Koło jest organizacją powołaną przez dyrektora Caritas na wniosek dyrektora Szkoły, działającą na terenie Szkoły pod nadzorem dyrektora Szkoły. Włącza się ono, na zasadzie wolontariatu, w działalność charytatywno-opiekuńczą oraz działalność wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

3. Koło zrzesza dzieci i młodzież Szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając tych, którzy równocześnie należą do innych organizacji, stowarzyszeń czy ruchów.

4. Koło działa na terenie Szkoły.

5. W podejmowanych działaniach Koło stosuje się do uregulowań zawartych w statucie Szkoły.

6. Koło używa prawnie zastrzeżonej nazwy i znaku ,,Caritas”, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas.

7. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel Szkoły, w której zostało ono powołane, zatwierdzony przez dyrektora Szkoły i dyrektora Caritas.

8. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny asystent Koła, wyznaczony przez dyrektora Caritas, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Regulaminem Koła oraz troszczy się o formację członków Koła.


CEL, ZADANIA, ŚRODKI

9. Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

10. Zadania Koła obejmują w szczególności:
 1. pogłębianie i szerzenie chrześcijańskiej kultury i wyobraźni miłosierdzia;
 2. uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
 3. stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą oraz kształtowania odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
 4. troskę o podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;
 5. rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
 6. stałą współpracę i włączanie się w działania prowadzone przez Caritas i Parafialny Zespół Caritas, na którego terenie działa Koło;
 7. współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, innymi działającymi stowarzyszeniami i fundacjami.

11. Zadania, o których mowa w punkcie 10, Koło realizuje wykorzystując właściwe swemu celowi i uzgodnione z Dyrekcją Szkoły środki i sposoby działania:
 1. nabożeństwa, dni skupienia , rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, pogadanki itp.;
 2. imprezy kulturalne, religijno-charytatywne, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, spotkania z zaproszonymi gośćmi itp.;
 3. imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.;
 4. gazetki, czasopisma szkolne itp.;
 5. włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach.

CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

13. Każdy członek Koła ma prawo:
 1. korzystać z prawa wyborczego;
 2. uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt;
 3. posiadać legitymację;
 4. posiadać identyfikator podczas zadań realizowanych przez Koło.

14. Członkowie Koła mają obowiązek:
 1. żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego;
 2. dążyć do urzeczywistniania w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się na trzech płaszczyznach: modlitwa- słowo- czyn;
 3. dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła;
 4. wypełniać cele i zadania regulaminu, a także decyzje władz Koła, a nadto troszczyć się o jego rozwój;
 5. wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło;
 6. uczestniczyć w zebraniach Koła;g. wpłacać wyznaczone na rzecz Koła składki członkowskie, których formę ustala Koło (regularnie składana niewielka kwota, okazjonalnie ogłaszana zbiórka, dobrowolne ofiary lub inne formy).

15. Uznanie za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się ( kandydaci poniżej 18-go roku życia przedstawiają pisemną zgodę rodziców).

16. Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji może odbywać się w dniu Święta Patronalnego Caritas (Niedziela Miłosierdzia) lub w inny ustalony dzień .

17. W działalność Koła mogą włączać się, w razie takiej potrzeby, uczniowie niezrzeszeni lub z innej szkoły na zasadzie sympatyka Koła. Taka osoba nie może jednak być formalnym członkiem Koła.

18. Nie może być ważnie przyjęty do Koła ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał więź z Kościołem.

19. Członkostwo w Kole ustaje przez:
 1. ukończenie lub zmianę Szkoły;
 2. dobrowolne wystąpienie;
 3. skreślenie przez Zarząd Koła.

20. Koło może skupiać w swoich szeregach członków seniorów i członków honorowych:
 1. członkiem seniorem jest każdy absolwent Szkoły, który był członkiem Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka, oprócz prawa wyborczego;
 2. członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.

WŁADZE I ORGANIZACJA

21. Koło bezpośrednio podlega Caritas jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

22. W ramach podejmowanych działań Koło stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, nad przestrzeganiem którego czuwa dyrektor Szkoły.

23. Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:
 1. asystent kościelny (z urzędu) i opiekun Koła, którzy reprezentują Koło i podejmują ostateczne decyzje w kwestiach spornych;
 2. z wyboru przedstawiciele młodzieży, wybrani na funkcje przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika Koła. Ten ostatni prowadzi księgę przychodów i rozchodów.

24. Do zadań Zarządu należy:
 1. planowanie kierunków działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości;
 2. decydowanie o wydatkach Koła;
 3. czuwanie nad działalnością Koła na terenie Szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych;
 4. inspirowanie członków do podejmowania działań, powoływanie sekcji Koła;
 5. ustalanie terminu zebrań Koła;
 6. przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków, rozstrzyganie spraw spornych między członkami;
 7. stały kontakt z Caritas i Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie;
 8. proponowanie Caritas zmian regulaminu Koła;i. przedstawienia Caritas sprawozdania z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.

25. Dla usprawnienia pracy Koło może powołać sekcje: formacyjną, kulturalną, artystyczną, muzyczną, plastyczną, gospodarczą, hospicyjno/paliatywną, opiekuńczą, wychowawczą itp.


MAJĄTEK KOŁA

26. Majątek Koła stanowią:
 1. składki członkowskie i inne zobowiązania członków na rzecz Koła;
 2. środki finansowe z innych źródeł przeznaczone na potrzeby Koła.

27. Wszystkie fundusze, otrzymane przez Koło na cele charytatywne, są majątkiem Caritas jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas i za zgodą dyrektora Caritas.

28. W szczególnych wypadkach Caritas może wyrazić zgodę na gromadzenie przez Koło większej ilości funduszy (np. na operację lub inną pomoc dla uczniów Szkoły). Pieniądze należy przechowywać na specjalnie otwartym subkoncie Caritas lub Szkoły oraz wydatkować za wiedzą Caritas na ściśle określony cel.

29. W razie niespożytkowania wszystkich funduszy na określony cel, dyrektor Caritas jako dysponujący majątkiem Caritas przeznaczy je na cele pokrewne, uwzględniając sugestie Zarządu Koła.

30. Caritas nie odpowiada za nieuzgodnione zobowiązania Koła.


PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE

31. Świętem patronalnym Caritas jest uroczystość Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna).

32. Koło wybiera swojego Patrona spośród Świętych i Błogosławionych, którzy zasłużyli się na polu miłosierdzia i ustanawia Święto Koła w dniu liturgicznego wspomnienia tego Świętego.

33. Koło może ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła, oraz modlitwę, która będzie stanowić wspólną modlitwą członków Koła.

34. Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas: czerwonego, równoramiennego Krzyża z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami Krzyża oraz literami białymi: „Caritas”, wpisanymi w stylizowanej formie symbolu serca z napisem: „Szkolne Koło Caritas” w otoku.


PRZEPISY KOŃCOWE

35. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. Zarząd, w przypadku świadomego naruszania regulaminu przez członka Koła, może udzielić mu upomnienia, nagany, zawiesić w czynnościach członka lub usunąć z Koła.

36. Dyrektor Caritas może również rozwiązać Koło, gdy jego działalność wpływa na szkodę Caritas lub Kościoła, po porozumieniu się z Dyrekcją Szkoły. Taką decyzję może on podjąć również na wniosek Zarządu Koła lub Dyrekcji Szkoły.

37. Likwidację majątku Koła przeprowadza aktualny Zarząd lub osoba wyznaczona przez Caritas. Fundusze Koła przekazane zostają do Parafialnego Zespołu Caritas, na którego terenie działało Koło, a majątek Koła pożytkuje się zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków, zawsze jednak na cele charytatywne.

38. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej. Dokonuje jej dyrektor Caritas.

Płock, dn. 05. 12. 2015 r.

XLIII SYNOD DIECEZJI PŁOCKIEJ
Informacje
Caritas Diecezji Płockiej
ul. Sienkiewicza 34
09-400 Płock

E-mail: sekretariat@plock.caritas.pl
Tel: 24/267 82 40 - Fax: 24/267 82 44
Konto bankowe PLN:
42 1020 3974 0000 5302 0002 4521
Projekt i wykonanie BerMar multimedia