Start
RODO
O nas
Zespoły
Galeria
Podziękowania
Kontakt


Regulamin
Strona główna  >   Regulamin

Regulamin Organizacyjny Caritas Diecezji Płockiej jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Regulamin Organizacyjny Caritas Diecezji Płockiej określa:

1. Firmę podmiotu prowadzącego działalność leczniczą.

2. Cele i zadania podmiotu.

3. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstw podmiotu.

4. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

5. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu.

7. Organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno – leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno – gospodarczym.

8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

9. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

10. Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.

11. Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do przechowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

12. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

13. Sposób kierowania jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstw podmiotu leczniczego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Firmą podmiotu prowadzącego działalność leczniczą jest Caritas Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 34.

§ 2

 1. Celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania oraz promocja zdrowia.

Zadaniem podmiotu leczniczego jest:

a) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne obejmujących swym zakresem:

ü pielęgnację, rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnienie im produktów leczniczych wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,

ü sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów, świadczenia te oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze mogą być udzielane także wyłącznie w warunkach domowych.

b) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących swym zakresem:

ü świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu pobytu pacjenta

§ 3

 1. W skład struktury organizacyjnej Caritas Diecezji Płockiej wchodzi osiem przedsiębiorstw:

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej,

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku,

3) Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Mławie,

4) Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Żurominie,

5) Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Nasielsku,

6) Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku,

7) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Przasnyszu,

8) Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej w Płocku.

§ 4

4. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

W skład w.w przedsiębiorstw wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne wraz z miejscami udzielania świadczeń:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 54, 09 – 400 Płock,

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 54, 09 – 400 Płock,

- Hospicjum domowe,

- Poradnia poz,

- Poradnia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

-Poradnia położnej środowiskowo – rodzinnej,

- Pielęgniarska opieka długoterminowa,

-Punkt szczepień,

- Gabinet zabiegowy,

- Poradnia rehabilitacyjna,

- Dział/pracownia fizjoterapii.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 4a, 06 – 100 Pułtusk,

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 4a, 06 – 100 Pułtusk,

-Hospicjum domowe,

- Pielęgniarska opieka długoterminowa,

-Gabinet fizjoterapii,

- Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku, ul. Stare Miasto 2, 06 – 100 Pułtusk,

3) Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku,                          ul. Stare Miasto 2, 06 – 100 Pułtusk,

- Hospicjum stacjonarne,

- Dział farmacji.

Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas diecezji Płockiej w Nasielsku, ul. Żwirki i Wigury 5, 05 – 190 Nasielsk,

4) Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Nasielsku, ul. Żwirki i Wigury 5, 05 – 190 Nasielsk,

-Poradnia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

- Poradnia położnej środowiskowo – rodzinnej,

-Hospicjum domowe,

- Pielęgniarska opieka długoterminowa,

- Gabinet fizjoterapii.

Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Mławie, ul. Mariacka 18,06 – 500 Mława,

5) Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Mławie, ul. Mariacka 18, 06 – 500 Mława,

-Poradnia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

- Poradnia położnej środowiskowo – rodzinnej,

- Pielęgniarska opieka długoterminowa,

- Poradnia rehabilitacyjna,

- Gabinet fizjoterapii.

Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Żurominie, ul. Kościuszki 2 ,09 – 300 Żuromin,

6) Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Żurominie, ul. Kościuszki 2, 09 - 300 Żuromin,

- Poradnia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

- Poradnia położnej środowiskowo – rodzinnej,

- Hospicjum domowe,

- Pielęgniarska opieka długoterminowa,

- Poradnia rehabilitacyjna,

- Gabinet fizjoterapii.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1, 06 – 300 Przasnysz,

7) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1, 06 – 300 Przasnysz,

- Hospicjum domowe,

- Pielęgniarska opieka długoterminowa.

Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej w Płocku, ul. Sienkiewicza 54, 09 – 400 Płock.

8) Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej w Płocku,                            ul. Sienkiewicza 54, 09 – 400 Płock.

- Hospicjum stacjonarne,

- Dział farmacji.

§ 5

 1. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Caritas Diecezji Płockiej jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, poprzez swoje przedsiębiorstwa prowadzi następujące rodzaje i zakresy udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej,

a) Podstawowa opieka zdrowotna:

- Świadczenia lekarza poz,

- Świadczenia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

- Świadczenia położnej środowiskowo – rodzinnej.

b) Opieka hospicyjno – paliatywna:

-Hospicjum domowe.

c) Świadczenia pielęgnacyjno –opiekuńcze:

- Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

d) Rehabilitacja lecznicza:

- Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,

- Fizjoterapia ambulatoryjna.

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku,

a) Opieka hospicyjno – paliatywna:

- Hospicjum domowe.

b) Świadczenia pielęgnacyjno –opiekuńcze:

- Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

c) Rehabilitacja lecznicza:

- Fizjoterapia ambulatoryjna,

-Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

 1. Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Mławie,

a) Podstawowa opieka zdrowotna:

- Świadczenia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

- Świadczenia położnej środowiskowo – rodzinnej.

b) Świadczenia pielęgnacyjno –opiekuńcze:

- Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

c) Rehabilitacja lecznicza:

- Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,

- Fizjoterapia ambulatoryjna.

 1. Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Żurominie,

a) Podstawowa opieka zdrowotna:

- Świadczenia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

- Świadczenia położnej środowiskowo – rodzinnej.

b) Opieka hospicyjno – paliatywna:

- Hospicjum domowe,

c) Świadczenia pielęgnacyjno –opiekuńcze:

- Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa,

d) Rehabilitacja lecznicza:

- Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,

- Fizjoterapia ambulatoryjna.

 1. Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji płockiej w Nasielsku.

a) Podstawowa opieka zdrowotna:

- Świadczenia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

- Świadczenia położnej środowiskowo – rodzinnej.

b) Opieka hospicyjno – paliatywna:

- Hospicjum domowe,

c) Świadczenia pielęgnacyjno –opiekuńcze:

- Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa,

d) Rehabilitacja lecznicza:

- Fizjoterapia ambulatoryjna.

 1. Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku.

a) Opieka hospicyjno – paliatywna:

- Hospicjum stacjonarne,

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Przasnyszu,

a) Opieka hospicyjno – paliatywna:

- Hospicjum domowe,

b) Świadczenia pielęgnacyjno –opiekuńcze:

- Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa,

 1. Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej w Płocku.

a) Opieka hospicyjno – paliatywna:

- Hospicjum stacjonarne,

II. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

§ 6

 1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Dostępność do świadczeń:

1) komórki organizacyjne, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, udzielają świadczeń pacjentom na podstawie skierowań lekarskich wystawianych zgodnie z ustawą oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub bez skierowania w przypadku niektórych, ustawowo wydzielonych komórek (poz).

2) jeżeli skierowanie jest wymagane, a pacjent go nie posiada, wówczas udzielenie świadczenia następuje na koszt pacjenta,

3) świadczenia zdrowotne związane ze stanem zagrożenia życia udzielane są bez skierowania,

4) pacjent zgłaszający się do komórek organizacyjnych powinien posiadać:

a) dokument tożsamości z wpisanym numerem PESEL,

b) dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń w ramach ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

c) aktualne, jeśli posiada, wyniki podstawowych badań diagnostycznych,

d) kartę informacyjną leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany.

5) pacjent może zapisać się osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem osób trzecich,

6) przyjęcia do komórek organizacyjnych realizowane są w odniesieniu do limitów wynikających z umów z płatnikiem,

7) zgodnie z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 zpóźn. zm.), wybranym grupom pacjentów przysługują szczególne uprawnienia dotyczące korzystania ze świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Należą do nich: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby represjonowane, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnienia do renty rodzinnej, a także osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

8) pacjenci o szczególnych uprawnieniach rejestrowani są i mają prawo wejścia do gabinetów lekarskich/zabiegowych poza kolejnością, bez wpisywania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

9) informacje o stanie zdrowia i udzielonych pacjentowi świadczeniach zdrowotnych, powinny być udzielane jedynie osobie/osobom wskazanym przez chorego w oświadczeniu, które stanowi załącznik do aktualnie obowiązującej dokumentacji medycznej.

10) informacji o stanie zdrowia pacjenta nie można udzielać przez telefon.

11) wszystkie komórki organizacyjne przedsiębiorstw podmiotu leczniczego przyjmują pacjentów w trybie nagłym i planowym,

12) osobie, która zgłasza się do komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego potrzebującej natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia – żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń,

13) pacjenci, których stan nie wymaga natychmiastowego udzielenia świadczenia/pomocy z uwagi na ograniczone możliwości udzielenia świadczenia limitami określonymi w umowach przez dysponenta środków publicznych, zapisywani są na listę oczekujących,

14) świadczenia udzielane są zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do umów z NFZ podanymi do wiadomości publicznej pacjentów,

15) świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz zgodnie z wymaganiami zdrowotnymi określonymi w odrębnych przepisach

§ 7

 1. Organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno – leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno – gospodarczym.

Podstawowa opieka zdrowotna

1. Świadczenia w zakresie poz udzielane są przez następujące komórki organizacyjne:

· Poradnia lekarza poz,

· Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,

· Poradnia położnej środowiskowo - rodzinnej,

· Gabinet zabiegowy,

· Punkt szczepień.

2. Do zadań podstawowej opieki zdrowotnej należy udzielanie świadczeń zapobiegawczo – leczniczych w zakresie opieki ambulatoryjnej i domowej, wykonywanie badań diagnostycznych dorosłym i dzieciom w środowisku zamieszkania.

3. W ramach poz świadczenia udzielane są świadczeniobiorcom w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w warunkach domowych.

4. Świadczenia poz udzielane świadczeniobiorcom ukierunkowane są na promocję zdrowia, profilaktykę, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta.

5. Świadczeniami w ramach poz są w szczególności:

· Badanie i porada lekarska,

· Diagnostyka i leczenie,

· Kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe oraz do szpitala,

· Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą,

· Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

· Obowiązkowe szczepienia ochronne,

· Opieka nad niepełnosprawnymi,

· Edukacja zdrowotna i profilaktyka chorób,

· Świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne pielęgniarki poz,

· Świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne położnej poz,

6. Osoby udzielające świadczeń tj. lekarze, pielęgniarki i położne poz będące bezpośrednimi realizatorami umów w poszczególnych zakresach świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, obejmujące opieką tego samego świadczeniobiorcę, zobowiązani są do współpracy w celu zapewnienia kompleksowej opieki medycznej.

7. Komórki podstawowej opieki zdrowotnej podlegają bezpośrednio Kierownikowi przedsiębiorstwa Caritas Diecezji Płockiej.

Rehabilitacja lecznicza

1. Zadania z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane są przez następujące komórki organizacyjne:

a. poradnia rehabilitacji,

b. gabinet fizjoterapii,

c. dzienny oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej.

2. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

a. Poradę lekarską w warunkach:

 • Ambulatoryjnych,
 • Domowych.

Porada lekarska obejmuje:

 • Ogólną ocenę stanu zdrowia – badanie lekarskie;
 • Skierowanie na konsultacje i badania dodatkowe;
 • Określenie zakresu ruchu w stawach;
 • Test czynnościowy;
 • Ocenę aktywności ruchowej;
 • Ocenę czucia powierzchownego i głębokiego;
 • Ocenę odruchów ścięgnisto – okostnych;
 • Pomiar długości kończyn i obwodów;
 • Ocenę chodu i lokomocji;
 • Ocenę samoobsługi i samodzielności;
 • Ocenę deformacji i zniekształceń;
 • Punkcje lecznicze i iniekcje odstawowe;
 • Zlecenia na wyroby medyczne i środki pomocnicze oraz inne zlecenia i wnioski;
 • Zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego;
 • Skierowanie na fizjoterapię i lecenie uzdrowiskowe;
 • Końcową ocenę procesu usprawniania.

b. Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach:

 • Ambulatoryjnych,
 • Domowych.

Zabiegi fizjoterapeutyczne obejmują:

 • Kinezyterapię;
 • Masaże;
 • Elektrolecznictwo;
 • Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo;

3. Do poradni rehabilitacyjnej, dziennego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne, wymagane jest skierowanie.

4. Komórki organizacyjne z zakresu rehabilitacji leczniczej podlegają bezpośrednio Kierownikowi przedsiębiorstwa Caritas Diecezji Płockiej.

Opieka długoterminowa

 1. Zadania z zakresu opieki długoterminowej realizowane są przez pielęgniarki opieki długoterminowej,
 2. Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi w miejscu zamieszkania. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.
 3. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów.
 4. Pielęgniarska opieka długoterminowa obejmuje:

a) Świadczenia pielęgniarskie;

b) Przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopeki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;

c) Świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;

d) Edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;

e) Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;

f) Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

 1. Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

a) objętych opieką przez hospicjum domowe;

b) objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej;

c) objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie;

d) w ostrej fazie choroby psychicznej;

 1. Pielęgniarka opieki długoterminowej nie może realizować jednocześnie zadań jako pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej oraz zadań pielęgniarki w domu pomocy społecznej.
 2. Pielęgniarka opieki długoterminowej zobowiązana jest do współpracy i informowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń oraz o istotnych zmianach w stanie zdrowia świadczeniobiorcy, w tym takich, które skutkują ustaniem przyczyn kwalifikujących pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
 3. świadczenia, których mowa są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 1. Pielęgniarska opieka długoterminowa podlega bezpośrednio kierownikowi przedsiębiorstwa Caritas Diecezji Płockiej.

Opieka paliatywno – hospicyjna

 1. Opieka paliatywno – hospicyjna realizowana jest w ramach:
 • hospicjum domowego
 • hospicjum stacjonarnego.
 1. Świadczenia opieki paliatywno - hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia opieki paliatywno - hospicyjnej obejmują również wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia, po śmierci chorego.
 2. Świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

1) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;

2) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;

3) leczenie farmakologiczne;

4) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna);

5) leczenie innych objawów somatycznych;

6) opiekę psychologiczna nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;

7) rehabilitację;

8) zapobieganie powikłaniom;

9) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym;

10) Zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze konieczne do wykonania świadczeń w hospicjum stacjonarnym;

11) opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego na okres nie dłuższy niż 10 dni.

 1. Świadczenia realizowane w warunkach domowych obejmują świadczenia pkt 1 – 7.
 2. Każdy pacjent w schyłkowym okresie życia, skierowany do udzielania świadczeń, musi być objęty opieką lub należy mu wskazać innego świadczeniodawcę, właściwego ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania. Każde zgłoszenie pacjenta musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez świadczeniodawcę.
 3. W hospicjum stacjonarnym i domowym udzielane są świadczenia świadczeniobiorcom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia;
 4. Warunkiem realizacji świadczeń są:

a) Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

b) Wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania odpowiedniej jednostki chorobowej.

 1. Hospicjum domowe i stacjonarne podlega bezpośrednio Kierownikowi przedsiębiorstwa Caritas Diecezji Płockiej.

§ 8

 1. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych współpracuje z organizacjami społecznymi, prowadzącymi działalność opiekuńczą, współdziała z rodziną pacjenta i zakładami opieki zdrowotnej, które uzupełniają świadczenia podmiotu leczniczego.

Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określają umowy z dysponentami publicznych środków finansowych oraz innymi podmiotami.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych są uregulowane umowami zawartymi pomiędzy Caritas Diecezji Płockiej a tymi podmiotami

§ 9

 1. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Przedsiębiorstwa Caritas Diecezji Płockiej, prowadzą dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja medyczna jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed zniszczeniem i sfałszowaniem.

Dokumentacja pacjenta jest udostępniana przez podmiot, na wniosek: pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy może pobierać opłatę, która wynosi:

a. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie ds. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm);

b. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a;

c. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może wystąpić o sporządzenie z dokumentacji medycznej wyciągów, odpisów lub kopii. Sporządzanie wyciągów, odpisów i kopii następuje na koszt wnioskodawcy. Zasady odpłatności określa zarządzenie Dyrektora Caritas Diecezji Płockiej.

Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz przedsiębiorstw Caritas Diecezji Płockiej, organom uprawnionym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości oraz innym zakładom opieki zdrowotnej odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora Caritas Diecezji Płockiej.

Jeżeli dokumentacja jest niezbędna do zapewniania dalszego leczenia, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na pogorszenie zdrowia, decyzję o udostępnieniu może podjąć lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem lub kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Udostępnienie dokumentacji na zewnątrz następuje w trybie zapewniającym zaufanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli udostępnia się oryginał.

Dokumentację udostępnia się na zewnątrz przedsiębiorstw Caritas Diecezji Płockiej w formie kopii, wyciągów bądź odpisów, chyba że uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem, obiegiem, wykorzystaniem dokumentacji medycznej sprawuje kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

§ 10

 1. Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.

Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego mogą udzielać świadczeń zdrowotnych odpłatnie.

Świadczenia udzielane są w jednostkach/komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego lub w przypadku usług zakontraktowanych u podwykonawców – w miejscach świadczenia usług wskazanych przez podwykonawcę, zgodnie z harmonogramem czasu pracy poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych przedsiębiorstw lub podwykonawców.

Świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie nie mogą zakłócić toku i terminów udzielania świadczeń zdrowotnych według kolejności wynikającej z listy osób oczekujących na wykonanie świadczeń medycznych refundowanych przez NFZ.

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych ustalana jest w drodze zarządzenia dyrektora Caritas Diecezji Płockiej.

§ 11

 1. Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do przechowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

a) W razie śmierci pacjenta w Hospicjum stacjonarnym, zwanego dalej „osobą zmarłą”, pielęgniarka/położna dyżurna niezwłocznie powiadamia lekarza leczącego lub dyżurnego.

b) Lekarz, o którym mowa w pkt. 1, po przeprowadzeniu oględzin, stwierdza zgon i jego przyczynę oraz wpisuje datę i godzinę zgonu w karcie gorączkowej oraz w historii choroby pacjenta.

c) Pielęgniarka/położna wykonuje toaletę pośmiertną oraz zakłada na przegub dłoni lub stopy osoby zmarłej identyfikator wykonany z tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego, zawierający: imię, nazwisko, PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość), datę i godzinę zgonu.

d) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zmarłej, na identyfikatorze dokonuje się oznaczenia „NN” z podaniem przyczyny i okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości.

e) Zwłoki osoby zmarłej przez dwie godziny są przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, z zachowaniem godności należnej zmarłemu.

f) Pielęgniarka/położna zabezpiecza rzeczy osoby zmarłej poprzez umieszczenie ich w worku foliowym z odpowiednią adnotacją do czasu przekazania przedstawicielowi ustawowemu za pisemnym pokwitowaniem.

g) Pielęgniarka/położna niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu osoby zmarłej powiadamia rodzinę, opiekuna prawnego lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania, o zgonie pacjenta.

h) W przypadku pozostawienia przez rodzinę dyspozycji o porze powiadomienia należy bezwzględnie dostosować się do prośby.

i) Powiadamiający powinien upewnić się czy rozmawia z właściwą osobą, następnie podać swoje imię, nazwisko, stanowisko służbowe i nazwę placówki, z której dzwoni.

j) Rodzinie osoby zmarłej udziela się wsparcia psychicznego i farmakologicznego, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

k) Pielęgniarka/położna datę i godzinę zgonu pacjenta wpisuje w raporcie pielęgniarskim oraz w karcie pielęgnacji pacjenta.

l) Lekarz dyżurny, stwierdzający zgon, wystawienia kartę zgonu, która stanowi podstawę do wystawienia aktu zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego. Karta zgonu wydawana jest rodzinie za pokwitowaniem w dokumentacji medycznej.

m) Po 2 godzinach zwłoki osoby zmarłej przewożone są do zakładu pogrzebowego zgodnie z wolą rodziny.

n) Zwłoki osoby zmarłej należy wydać osobie uprawnionej do ich pochowania w stanie zapewniającym zachowanie godności należnej osobie zmarłej.

o) wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do przechowywania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym zakładzie pogrzebowym.

§ 12

 1. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określa cennik usług komercyjnych wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Caritas Diecezji Płockiej.

§ 13

 1. Sposób kierowania jednostkami, komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstw podmiotu leczniczego.

1. Zadania i organizację wewnątrz jednostek, komórek organizacyjnych wchodzących w skład przedsiębiorstw Caritas Diecezji Płockiej określa kierownik.

2. Caritas Diecezji Płockiej jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

3. Prawo do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy pomiędzy Caritas Diecezji Płockiej a wszystkimi jej pracownikami ma Dyrektor a w razie jego nieobecności – Zastępca Dyrektora.

4. Kierownik kieruje przedsiębiorstwem Caritas Diecezji Płockiej.

5. Kierownika przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego powołuje Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

6. Prawo reprezentacji przedsiębiorstw podmiotu leczniczego ma Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

7. Kierownik wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym w niniejszym dokumencie i obowiązujących przepisach prawa oraz odrębnych pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych przez Dyrektora Caritas Diecezji Płockiej.

8. Kierownika przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.

9. Kierownik przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie ma prawa wydawania bezpośrednio poleceń kierownikom, koordynatorom i pracownikom innych jednostek i komórek organizacyjnych.

10. Kierownik przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą może być upoważniony do kontrolowania pracy innych komórek organizacyjnych w zakresie swoich kompetencji służbowych, jak również do udzielania tym komórkom, skoordynowanych z poleceniami ich bezpośrednich przełożonych, wskazówek i wytycznych odnośnie kierunków i metod pracy.

11. Każdy pracownik podlega bezpośrednio tylko jednemu zwierzchnikowi, od którego otrzymuje wyłącznie polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie zadań.

12. Ciągłość sprawowania funkcji kierowniczych powinna być zabezpieczona przez przekazywanie spraw, w razie nieobecności Kierownika, jego zastępcy lub wyznaczonemu przez Kierownika pracownikowi.

13. Komórki organizacyjne obowiązuje zasada wzajemnego współdziałania i koordynacji pracy, wymiany poglądów i opinii.

14. Przy załatwianiu spraw wchodzących w zakres działania kilku jednostek, komórek organizacyjnych obowiązuje zasada, że wiodącą jest ta, której zakres działania obejmuje główne zagadnienia występujące w przedmiocie sprawy, wskazane przez Kierownika lub Dyrektora

15. Jednostki i komórki organizacyjne tworzy, likwiduje, łączy i przekształca Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Kierownika przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Caritas Diecezji Płockiej.

Zakres obowiązków Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

1. koordynowanie i kierowanie działalnością jednostki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i poleceniami Dyrektora,

2. ustalanie zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności dla bezpośrednio podległych pracowników,

3. nadzór nad prawidłowym, zgodnym z prawem i terminowym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,

4. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej a także ochronie danych osobowych,

5. ochrona powierzonego mienia, sprzętu, urządzeń oraz majątku będącego na wyposażeniu podległej jednostki organizacyjnej,

6. odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP i p. poż przez podległych pracowników,

7. organizowanie okresowych narad oraz szkoleń wewnętrznych w zakresie ukazujących się przepisów prawnych i innej tematyki dotyczącej pracy podległych pracowników.

8. Zapewnia sprawne funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych,

9. Prowadzi dobór i zgodną z normami obsadę personelu.

10. Opracowuje projekty planów w zakresie usług, zatrudnienia i wyposażenia.

11. Prowadzi bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu pracowników oraz odpowiada za udzielanie wymaganego instruktażu i kontrolowanie ich pracy.

12. Uczestniczy w opracowywaniu planów i programów działania oraz sprawozdań z realizacji zadań nadzorowanego pionu.

13. Dokonuje okresowej analizy i oceny pracy podległego personelu oraz stosuje system wyróżnień i kar.

14. Czuwa nad prawidłowym zatrudnieniem personelu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, racjonalnym rozmieszczeniem i wykorzystaniem czasu pracy.

15. Określa metody zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych.

16. Współpracuje z instytucjami kształcenia i doskonalenia zawodowego w celu zapewnienia warunków dla potrzeb szkolenia, odbywania praktycznej nauki zawodu.

17. Proponuje warunki zatrudnienia, zakresy obowiązków, wynagrodzenia, awansowania i karania personelu.

18. Prowadzi kontrolę stanowisk pracy personelu, wydaje odpowiednie zalecenia i egzekwuje ich wykonanie.

19. Współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnie realizowanych zadań,

20. Dba o powierzone mienie oraz dobry wizerunek.

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ponosi odpowiedzialność za:

1. Odpowiada za prawidłowy poziom opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz za właściwe rozmieszczenie tej kadry w jednostce organizacyjnej,

2. Odpowiada za organizowanie i inicjowanie szkolenia wewnątrzzakładowego, typowanie i delegowanie pracowników na zorganizowane formy szkolenia podyplomowego.

3. Ponosi odpowiedzialność za organizację i prowadzenie działalności medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie jednostki organizacyjnej.

5. Odpowiada za całokształt realizacji zarządzeń i wytycznych organów zwierzchnich.

6. Odpowiada za jakość i rzetelność wykonywanych usług medycznych.

7. Nawiązuje i utrzymuje współpracę z zakładami publicznej i niepublicznej służby zdrowia.

8. Odpowiada za właściwą i terminową realizację zadań, sprawną organizację oraz należytą dyscyplinę pracy w kierowanej przez siebie jednostce organizacyjnej, zgodnie z ogólnymi obowiązkami kierownika i pracownika oraz funkcjami jednostki.

9. Prawidłowe planowanie i kontrolowanie realizacji zadań ustalonych dla danej jednostki w sposób zapewniający terminowe i właściwe ich wykonanie,

10. Jakość pracy,

11. Planowanie środków na realizację nałożonych zadań oraz efektywne i zgodne z planem ich wykorzystanie,

12. Politykę szkoleniową podległych pracowników,

13. Właściwy dobór kadr oraz dyscyplinę pracy podległych pracowników,

14. Rzetelne i terminowe opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu działania komórki oraz innych dokumentów wynikających z realizowanych umów,

15. Prawidłowe zabezpieczenia mienia i jego ochronę,

16. Prawidłowy obieg dokumentacji,

17. Zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami bhp i p.poż,

18. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.

Kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przysługują następujące uprawnienia:

1) Ogół uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy, regulaminu pracy i innych przepisów szczegółowych,

2) Posiadanie ściśle i jasno określonego przez przełożonego na piśmie zakresu zadań, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień związanych z zajmowanym stanowiskiem,

3) Dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji i realizowania zadań,

4) Wnioskowanie w sprawie szkoleń, przeszeregowań i awansowania, nagród, a także w sprawie karania, przeniesienia lub zwolnienia podległych pracowników,

5) Ustalanie zastępstw zapewniających wykonywanie zadań,

6) Udzielanie urlopów zgodnie z obowiązującymi przepisami, planem urlopów, usprawiedliwianie nieobecności lub spóźnień,

7) Zgłaszanie potrzeb oraz wniosków komórki do bezpośredniego przełożonego,

8) Zgłaszanie wniosków dotyczących usprawnienia działalności podległej jednostki ,

Zasady ustalania zakresów czynności, uprawnień odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy

1. Kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego ustala zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników.

2. Ustalone zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności zatwierdza Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

3. Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników składa się do ich akt osobowych.

§ 14

Postanowienia końcowe

Pracownicy naruszający przepisy niniejszego Regulaminu Organizacyjnego ponoszą odpowiedzialność określoną w Regulaminie Pracy.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Caritas Diecezji Płockiej mogą być wprowadzone w drodze Zarządzenia Dyrektora.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora z chwilą podpisania z mocą obowiązywania od 11 października 2012 roku


Informacje
Caritas Diecezji Płockiej
ul. Sienkiewicza 34
09-400 Płock

E-mail: plock@caritas.pl
Tel: 24/267 82 40 - Fax: 24/267 82 44
Konto bankowe PLN:
42 1020 3974 0000 5302 0002 4521
Projekt i wykonanie BerMar multimedia